عامل فراوانی
تعریف ما از فراوانی چیست؟
آیا حق ماست که در وفور زندگی کنیم؟
هر یک از ما چه دیدگاهی نسبت به فراوانی داریم؟؟؟

کتاب عامل فراوانی

عامل فراوانیتعریف ما از فراوانی چیست؟آیا حق ماست که در وفور زندگی کنیم؟هر یک از ما چه دیدگاهی نسبت به فراوانی داریم؟؟؟دیدگاه ما نسبت به فراوانی می‌تواند مسیر ما را…

ادامه خواندن کتاب عامل فراوانی

کتاب عامل فراوانی

کتاب عامل فراوانی تعریف ما از فراوانی چیست؟؟؟آیا حق ماست که در وفور زندگی کنیم؟؟؟هر یک از ما چه دیدگاهی نسبت به فراوانی داریم؟؟؟دیدگاه ما نسبت به فراوانی می‌تواند مسیرما…

ادامه خواندن کتاب عامل فراوانی