عامل فراوانی
تعریف ما از فراوانی چیست؟
آیا حق ماست که در وفور زندگی کنیم؟
هر یک از ما چه دیدگاهی نسبت به فراوانی داریم؟؟؟