کتاب عامل فراوانی

عامل فراوانیتعریف ما از فراوانی چیست؟آیا حق ماست که در وفور زندگی کنیم؟هر یک از ما چه دیدگاهی نسبت به فراوانی داریم؟؟؟دیدگاه ما نسبت به فراوانی می‌تواند مسیر ما را…

ادامه خواندن کتاب عامل فراوانی