نکاتی برای روابط عاطفی بین دختر و پسر وجود دارد، آگاهی و رعایت این نکات باعث بهبود و کیفیت روابط عاطفی می شود و دوام، ثبات و عشق و انگیزه در رابطه را افزایش می دهد.