نیایش با پروردگار

نیایش با پروردگار

دعا

پروردگارا مرا وسیله ای قرار بده برای بسط و گسترش آرامش خودت ؛

پروردگارا یاریم کن تا :

در دل های آکنده از نفرت ، بذر عشق و دوستی بکارم ؛

در دل های رنجیده ، عفو و بخشش ؛

در دل های آکنده از تردید ، یقین ؛

در دل های ناامید ، امید ؛

در دل های مملو از ظلمت ، نور ؛

در دل های غمگین ، شادمانی ؛

آه ، خدای من یاریم ده تا :

همان طور که به فکر تسکین غم و درد خویش هستم ، برای تسکین دیگران نیز بکوشم ؛

همان گونه که می خواهم مرا درک کنند ،‌ بتوانم دیگران را بفهمم ؛

به همان اندازه که دوست دارم مورد عشق و محبت قرار گیرم ، به دیگران عشق و محبت نثار کنم ؛

زیرا آن چه را که می بخشیم ، دریافت خواهیم کرد ؛

با عفو و بخشش به دیگران مورد عفو و بخشش قرار خواهیم گرفت ؛

با مرگ حیات مادی ، در دنیای ابدی متولد می شویم .

برگرفته از کتاب :

برای هر مشکلی راه حلی معنوی وجود دارد

اثر : دکتر وین دایر

دیدگاهتان را بنویسید