به منظور شناخت بهتر مراجعان و کمک به درمانگر و مشاور برای تشخیص مشکلات روحی و روانی افراد، تست هایی طراحی شده تا بتوان به کمک نتیجه آن ها به اندازه گیری توانایی های ذهنی و روحی افراد و تعیین میزان کمی آن پرداخت.

با ورود به هریک از این تست های آنلاین شما میتوانید با انجام تست، پاسخ و تحلیل آنها را بلافصله و بدون درنگ مشاهده نمایید.

تست های روانشناختی
[icon_counter border_size=”2″ border_color=”” icon_type=”custom” icon_img=”id^1270|url^https://Tzehn.com/wp-content/uploads/2019/03/IQ.png|caption^هوش تصویری|alt^هوش تصویری|title^IQ|description^هوش تصویری” img_width=”150″ bg_color=”” back_heading_tag=”h5″ block_desc_back=”

تست هوش تصویری” ult_param_heading=””]

هوش تصویری

[icon_counter border_size=”2″ border_color=”” icon_type=”custom” icon_img=”id^1271|url^https://Tzehn.com/wp-content/uploads/2019/03/EQ.png|caption^EQ|alt^هوش هیجانی|title^EQ|description^هوش هیجانی” img_width=”150″ bg_color=”” block_desc_back=”

تست هوش هیجانی” ult_param_heading=””]

هوش هیجانی

[icon_counter border_size=”2″ border_color=”” icon_type=”custom” icon_img=”id^1326|url^https://Tzehn.com/wp-content/uploads/2019/03/download-1.png|caption^تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو|alt^تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو|title^NeoTest|description^تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو” img_width=”150″ bg_color=”” block_desc_back=”

تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو” ult_param_heading=””]

شخصیت شناسی پنج عاملی نئو

[icon_counter border_size=”2″ border_color=”” icon_type=”custom” icon_img=”id^1325|url^https://Tzehn.com/wp-content/uploads/2019/03/MBTI-1.png|caption^null|alt^null|title^MBTI|description^null” img_width=”150″ bg_color=”” block_desc_back=”تست شخصیت شناسی MBTI” ult_param_heading=””]

تست MBTI

[icon_counter border_size=”2″ border_color=”” icon_type=”custom” icon_img=”id^1329|url^https://Tzehn.com/wp-content/uploads/2019/03/شخصیت.jpg|caption^null|alt^null|title^شخصیت|description^null” img_width=”150″ bg_color=”” back_heading_tag=”h5″ block_desc_back=”
تست شخصیت شناسی” ult_param_heading=””]

تست شخصیت شناسی

[icon_counter border_size=”2″ border_color=”” icon_type=”custom” icon_img=”id^1331|url^https://Tzehn.com/wp-content/uploads/2019/03/پرسشنامه-سنجش-صفات-پنج-گانه-شخصیتیNEO.jpg|caption^شخصیت|alt^شخصیت|title^پرسشنامه-سنجش-صفات-پنج-گانه-شخصیتی(NEO)|description^شخصیت” img_width=”157″ bg_color=”” block_desc_back=”تست شخصیت شناسی” ult_param_heading=””]

تست شخصیت شناسی

[icon_counter border_size=”2″ border_color=”” icon_type=”custom” icon_img=”id^1269|url^https://Tzehn.com/wp-content/uploads/2019/03/Architype.jpg|caption^آرکتایپ|alt^آرکتایپ|title^Archetype|description^آرکتایپ” img_width=”140″ bg_color=”” block_desc_back=”
شخصیت شناسی آرکتایپ” ult_param_heading=””]

شخصیت شناسی آرکتایپ

[icon_counter border_size=”2″ border_color=”” icon_type=”custom” icon_img=”id^1330|url^https://Tzehn.com/wp-content/uploads/2019/03/Left-and-right-brain-1.jpg|caption^نیمکره فعال مغز|alt^نیمکره فعال مغز|title^Left-and-right-brain|description^نیمکره فعال مغز” img_width=”150″ bg_color=”” block_desc_back=”

نیمکره فعال مغز” ult_param_heading=””]

نیمکره فعال مغز