به منظور شناخت بهتر مراجعان و کمک به درمانگر و مشاور برای تشخیص مشکلات روحی و روانی افراد، تست هایی طراحی شده تا بتوان به کمک نتیجه آن ها به اندازه گیری توانایی های ذهنی و روحی افراد و تعیین میزان کمی آن پرداخت.

با ورود به هریک از این تست های آنلاین شما میتوانید با انجام تست، پاسخ و تحلیل آنها را بلافصله و بدون درنگ مشاهده نمایید.

تست های روانشناختی
هوش تصویری

تست هوش تصویری

هوش تصویری

هوش هیجانی

تست هوش هیجانی

هوش هیجانی

تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو

تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو

شخصیت شناسی پنج عاملی نئو

null

تست شخصیت شناسی MBTI

تست MBTI

null


تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی

شخصیت

تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی

آرکتایپ


شخصیت شناسی آرکتایپ

شخصیت شناسی آرکتایپ

نیمکره فعال مغز

نیمکره فعال مغز

نیمکره فعال مغز